Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Замовлення літератури
КЦВ ОНАХТ
ONAFT4Ref
Зараз на сайті: 14
Сьогодні: 33
Вчора: 209
На поточному тижні: 961
На минулому тижні: 1196
У поточному місяці: 4090
У минулому місяці: 6949
Всього: 607944
Загальна екологія

Загальна екологія

Соломенко, Людмила Іванівна

Загальна екологія [Текст] : підручник / Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов,А. М. Волох ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-гевид., випр. і допов. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 352 с. – ISBN 978-966-289-218-5.

У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з навчальної дисципліни "Загальна екологія": аутекологія, демекологія, синекологія, основи біосферології та елементи еволюційного вчення і прикладної екології. Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування.

Добавлено: 2019-03-06 10:14:36
Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Давидюк, О. В.Манойленко, Т. І. Ломаченко, А. В. Резніченко ; Нац. техн. ун-т "Харків.політехн. ін-т". – Харків : Гельветика, 2016. – 392 с. – Бібліогр.: с. 386-391. –ISBN 978-966-916-097-3.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ» і спрямований на вироблення у студентів навичок щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру. Для полегшення опанування матеріалу контрольні запитання та завдання представлені таким чином, щоб орієнтувати студента на самостійну перевірку якості засвоєння матеріалу, робити більш ефективним його спілкування з викладачем, націлюючи і на відповіді з конкретних питань, і на та творче мислення.

У посібнику висвітлено теоретичні основи бухгалтерського обліку в умовах впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Дана характеристика бухгалтерського обліку, його сутність, функції в системі управління економікою; предмет і метод бухгалтерського обліку. 

Добавлено: 2019-03-06 09:47:11
Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв

Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв

Врагов А. П.

Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв: навч. посіб. / Анатолій Петрович Врагов. - Суми : Університетська книга,2018. - 259 с. : іл. - МОН. - Бібліогр.: с. 229-230. - ISBN 978-966-680-268-6.

Відповідно до навчальної програми курсу «Процеси та обладнання хімічних ігазонафтопереробних виробництв» викладені основи процесів теплообміну ітеплопередачі в технологічних апаратах та установках хімічних і газонафтопереробнихвиробництв.

Висвітлені конструкції, будова,принцип роботи та основи технологічнихрозрахунків теплообмінного обладнання. Розглянуті теплообмінні установки та агрегати,що використовують тепло: пічні установки і трубчасті печі, випарні установки та апарати,установки для отримання помірного і глибокого холоду.

Добавлено: 2019-02-20 12:12:25
Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності

Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності

Кудла Н. Є.

Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності: навч. посіб. / Н.Є. Кудла ; МОН України, Львівський ін-т економіки і туризму. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 152 с.– Бібліогр.: с. 147-151. – ISBN 978-617-673-336-2.

У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспектидіяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праціселянської садиби для надання якісних туристичних послуг.

Охарактеризовано особливості сільського туризму, передусім роль суспільно-економічного розвиткуособистого селянського господарства, села, місцевої спільноти. Опанування комплексу популяризації дасть змогу якнайкраще представити пропозицію сільського туризму йздобути визначений сегмент потенційних туристів.

Добавлено: 2019-02-20 12:08:48
Технологія первинної переробки нафти і газу

Технологія первинної переробки нафти і газу

Топільницький П. І.

Технологія первинної переробки нафти і газу [Текст] : підручник /П. І. Топільницький, О. Б. Гринишин, О. Я. Мачинський ; МОН України, Нац. ун-т"Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 468 с. – МОН. –Бібліогр.: с. 460-461. – ISBN 978-617-607-678-0.

Коротко викладено історію розвитку видобутку, дослідження і перероблення нафти тагазу. Розглянуто фізико-хімічні властивості нафти і нафтових фракцій, вуглеводневихгазів, характеристику продуктів перероблення.

Описано методи підготовки нафти і газу допереробки, основні процеси первинної переробки нафти і газу, а також вторинноїперегонки дистилятів. Розглянуто апаратурне оформлення технологічних процесівпервинної переробки нафти.

Добавлено: 2019-02-20 12:06:48
Нафтополімерні смоли із функційними групами. Синтез, властивості, застосування

Нафтополімерні смоли із функційними групами. Синтез, властивості, застосування

Нафтополімерні смоли із функційними групами. Синтез, властивості, застосування:монографія / М.М. Братичак, О.Б. Гринишин, Ю.В. Присяжний, А.П. Пушак; МОНУкраїни, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016.– 164 с. – ISBN 978-617-607-994-1.

Розглянуто можливість синтезу на основі фракції С 8 -С 9 , що є побічним продуктом процесупіролізу вуглеводів до етилену, нафто полімерних смол з епоксидними, гідроксильними,карбоксильними й пероксидними групами та ненасиченим подвійним зв’язком.

Описано основні кінетичні закономірності одержання таких смол. Розроблено основи технологіївиробництва функцій них нафто полімерних смол та запропоновано шляхи їх практичногозастосування.

Добавлено: 2019-02-20 12:02:30
Водопостачання і водовідведення

Водопостачання і водовідведення

Мацієвська О. О.

Водопостачання і водовідведення: навч. посіб. / О. О. Мацієвська ;МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки,2015. – 144 с. – Бібліогр.: с. 137-140. – ISBN 978-617-607-846-3.

Розглянуто системи і схеми водопостачання та водовідведення населених пунктів іпромислових підприємств; методи і споруди поліпшення якості, подачі та розподілупитної води; методи і споруди для транспортування, очищення стічних вод та обробленняїх осадів; основи проектування та експлуатації внутрішніх і зовнішніх системводопостачання.

Добавлено: 2019-02-20 12:00:26
Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних

Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних

Вінклер І. А.

Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних: навч. посіб. / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. – Львів : Новий світ-2000, 2018.– 277 с. – (Вища освіта в Україні). – МОН.

У навчальному посібнику висвітлюються питання, пов’язані з технологією використання
традиційних джерел енергії. Розглядаються можливості та екологічні наслідкивиробництва енергії відновлюваними та «зеленими» джерелами, перспективи їхвпровадження. Основна увага зосереджена на використанні відновлюваних джерел енергіїта напрямки зменшення несприятливих результатів їх роботи.

Для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ.

Добавлено: 2019-02-20 11:58:04
Паливно-енергетичний комплекс з економічним обгрунтуванням і елементами проектування

Паливно-енергетичний комплекс з економічним обгрунтуванням і елементами проектування

Кулінченко В. Р.

Паливно-енергетичний комплекс з економічним обгрунтуванням і елементами проектування: навч. посіб. / В. Р. Кулінченко, Н. М. Ткаченко ; МОН України,Нац. ун-т харчових технологій. – К. : Алерта, 2017. – 476 с. – Бібліогр.: с. 468-469. – ISBN978-617-566-429-2.

У посібнику розглянуті основні властивості твердого, рідкого і газоподібногопалива.Наведені узагальнені теплотехнічні характеристики, що дозволяють оцінитиефективність використання палива, без визначення його складу і теплоти згорання.Викладена проста методика визначення втрат тепла, ККД теплотехнічних установок,економії палива, що отримала застосування в промисловості.

Добавлено: 2019-02-20 11:57:42
Техноекологія

Техноекологія

Іваненко О. І.

Техноекологія: підручник / О. І. Іваненко, Ю. В. Носачова; МОН України,Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ім. І. Сікорського. – Київ : Кондор,2017. – 294 с. – ISBN 978-617-7582-05-1.

Проаналізовано сьогоднішній стан розвитку народного господарства України в порівнянніз тенденціями розвитку світової економіки, представлено матеріали щодо основнихсировинних баз вітчизняних заводів та їх конкурентоспроможності, детально розглянутоосновні галузі виробничої діяльності людини, що представлені підприємствами паливно-енергетичної, гірничодобувної, металургійної, нафтопереробної, будівельної, хімічної тахарчової промисловості, технологічні процеси, що відбудовуються в кожній з них,апаратурне оформлення та основи теорії хімічних процесів виробництва продукції,висвітлено взаємодію з навколишнім середовищем, особливу увагу приділено джереламзабруднення атмосфери, гідросфери і літосфери та методам й засобам боротьби зішкідливими викидами.

Добавлено: 2019-02-20 11:56:01
Філософія туризму

Філософія туризму

Філософія туризму: навч. посіб. / Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ :Кондор, 2015. – 266 с. – (Туристична книга). – Бібліогр.: с. 263-265. – ISBN 966-7982-86-6.

Навчальний посібник до спецкурсу «Філософія туризму» для студентів Київськогоуніверситету туризму, економіки і права, членів Асоціації працівників навчальнихзакладів України туристичного і готельного профілю, які готують фахівців для сферитуризму та готельного господарства, для широкого загалу працівників туристичної галузіта викладачів соціо-гуманітарних дисциплін.

Добавлено: 2019-02-20 11:52:02
Технологія та охорона навколишнього середовища

Технологія та охорона навколишнього середовища

Сухарев С. М.

Технологія та охорона навколишнього середовища: навч. посіб. / С. М.Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 256 с. : іл.,табл. – (Вища освіта в Україні). – МОН. – Бібліогр.: с. 254. – ISBN 966-7827-34-8.

У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, показано місце техноекології впитання охорони навколишнього середовища. Розглянуто основні заходи та засобизменшення негативного антропогенного впливу на природне середовище.

Зокрема, подановідомості про вплив виробництва на екологічний стан навколишнього середовища,шляхиекологізації виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель.Розглянуто проблему виробничих випромінювань і методів захисту від них.

Добавлено: 2019-02-20 11:51:05
Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі

Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі

Дудюк Д. Л.

Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: навч. посіб. / Д. Л.Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. – Львів : "Магнолія 2006", 2018. – 187 с. – МОН. –ISBN 977-966-2025-39-2.

Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використаннянетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальноїенергії.До кожного розділу подано приклади реальних задач за матеріалом розділу та їхрозв’язання.

Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та інженернихпрацівників, що займаються вивченням та дослідженням джерел нетрадиційноїенергетики.

Добавлено: 2019-02-20 09:56:04
Масообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв

Масообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв

Врагов А. П.

Масообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв: навч. посіб. / А. П. Врагов. – Суми : Універс. книга, 2018. – 287 с.: іл., табл. –МОН. – Бібліогр.: с. 265-267. – ISBN 978-966-680-329-3.

Відповідно до навчальної програми курсу «Процеси та обладнання хімічних ігазонафтопереробних виробництв» викладені теоретичні основи процесів масообміну втехнологічних апаратах та установках хімічних і нафтопереробних виробництв.Висвітлені конструкції, будова, принцип роботи та основи технологічних розрахунківмасо обмінного обладнання.

Розглянуті масообміні апарати, агрегати та установки, щовикористовують у промисловості для розділення газових сумішей і складних речовин,вилучення, очищення й отримання чистих газів, для кристалізації та сушіння дисперснихпродуктів тощо.

Добавлено: 2019-02-20 09:50:47
Газовые компрессорные станции. Опыт разработки

Газовые компрессорные станции. Опыт разработки

Жарков П. Е.

Газовые компрессорные станции. Опыт разработки: монография / П. Е.Жарков, Г. А. Бондаренко, В. Н. Радзиевский. – Сумы : Университетская книга, 2018. –285 с. – ISBN 978-966-680-738-3.

В монографии рассмотрены основные проблемы создания газовых компрессорныхстанций и установок, особенности компримирования газовых смесей с учетом фазовыхпревращений, современные методы и аппаратыподготовки газов и др. Значительное местоуделено описанию реально выполненных газовых станций и установок различногоназначения с поршневыми и винтовыми компрессорами.

Добавлено: 2019-02-20 09:48:25
Загальна хімія: теорія і задачі

Загальна хімія: теорія і задачі

Цвєткова, Л. Б.

Загальна хімія: теорія і задачі [Текст] [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Людмила Борисівна Цвєткова. - Львів :"Магнолія-2006", 2019. - 400 с. - (Вища освіта України). - МОН. - ISBN 966-8340-82-5.

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії, уміння самостійно розв’язувати типові задачі з неорганічної хімії.

Добавлено: 2019-02-19 16:48:07
Технологія переробки вторинних продуктів м`ясної галузі

Технологія переробки вторинних продуктів м`ясної галузі

Пешук, Л. В.

Технологія переробки вторинних продуктів м`ясної галузі [Текст] [Текст] : підручник / ЛюдмилаВасилівна Пешук ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : ЦУЛ, 2018. - 366 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с.360-365. - ISBN 978-617-673-733-9.

У підручнику наведена характеристика вторинної сировини м'ясної галузі, описані методи її збирання та переробки для отримання лікувальних, кормових та технічних продуктів. Наведені дані біологічної цінності, хімічні і фізичні властивості вторинної сировини та відходів м'ясної галузі, їх склад.

Розглянуті процеси переробки, шляхи раціонального використання вторинної сировини з наведенням обладнання, температурних режимів, вимогів до якості як сировини так і готової продукції згідно діючих нормативних документів.

Добавлено: 2019-02-19 16:40:01
Галицька кухня. Історія, рецепти та обличчя

Галицька кухня. Історія, рецепти та обличчя

Винничук, Ю.

Галицька кухня. Історія, рецепти та обличчя [Текст] [Текст] / Юрій Винничук ; авт. ідеї та керівникпроекту Ю. Назарук. - Вид. 2-ге, випр. та допов. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 514 с. - ISBN978-617-679-073-0.

Добавлено: 2019-02-19 16:30:53
Технологія виробництва молока і яловичини. Практикум

Технологія виробництва молока і яловичини. Практикум

Костенко, В. І.

Технологія виробництва молока і яловичини [Текст] [Текст] : практикум: навч. посіб. / ВасильІванович Костенко. - Київ : ЦУЛ, 2017. - 400 с. : табл., рис. - МОН. - ISBN 978-617-673-173-3.

Викладено у вигляді окремих навчальних занять матеріали про виробничий і племінний облік у скотарстві, методи оцінки й обліку відтворення стада, вирощування молодняку, молочної і м'ясної продуктивності та її якості, а також способи оцінки маточного поголів'я різних напрямів продуктивності та моделювання технологічних процесів виробництва продукції скотарства

Добавлено: 2019-02-19 16:29:07
Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока і яловичини

Костенко, В. І.

Технологія виробництва молока і яловичини [Текст] [Текст] : підручник / Василь ІвановичКостенко. - Київ : Ліра-К, 2018. - 672 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 622-630. - ISBN 978-617-7507-87-0.

Подано біологічні особливості великої рогатої худоби, основи селекційно-племінної роботи та відтворення стада, викладено технології виробництва молока та яловичини, особливості моделювання технологічних процесів у скотарстві, технологію спеціалізованого м’ясного скотарства, виробництво продукції за умов радіоактивного забруднення та енергозберігаючі технології в скотарстві.

Добавлено: 2019-02-19 16:28:06
Психологія конфлікту

Психологія конфлікту

Долинська, Л. В.

Психологія конфлікту [Текст] [Текст] : навч. посіб. / Любов Василівна Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - 3-тє вид. - Київ : Каравела, 2017. - 304 с. - МОН. - ISBN 978-966-2229-14-1.

Посібник підготовлений відповідно до розробленої одним із авторів програми курсу "Психологія конфлікту" і відображає основні сучасні теоретичні та практичні підходи до проблеми конфліктів різних рівнів і видів.

У ньому вміщено теоретичні, практичні та методичні матеріали, які потрібні для проведення аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами, теми для доповідей і рефератів, психодіагностичний інструментарій, елементи тренінгу для підвищення конфліктної компетентності. Також у посібнику є короткий словник конфліктологічних термінів.

Добавлено: 2019-02-19 16:24:32
Магістерська робота. Методологія ії виконання.

Магістерська робота. Методологія ії виконання.

Поперечний, А. М.
Магістерська робота. Методологія ії виконання. Напрям "Машинобудування таматеріалообробка" [Текст] [Текст] : для студентів спец. 8.05050313 "Обладнання переробних іхарчових виробництв": навч. посіб. / Анатолій Микитович Поперечний, І. М. Заплетніков, О. І.Баришев ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Львів : "Магнолія-2006", 2018. - 204 с. - ISBN 978-617-574-050-7.

Навчальний посібник містить методичні рекомендації до підготовки та оформлення магістерської дипломної роботи за спеціалізацією 8.05050313. Наведені у додатках конкретні приклади виконання окремих етапів роботи –  пояснювальної записки та графічної частини. 

Добавлено: 2019-02-19 16:22:30
Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

Свідло, К. В.

Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі [Текст] [Текст] : підручник / КаринаВолодимірівна Свідло, Т. А. Лазарєва, Л. О. Бачієва ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Світ Кн., 2018. - 225 с. -МОН. - ISBN 978-966-2678-09-3.

У підручнику викладено роль науки у науково-технічному прогресі, основні задачі наукознавства, питання системності та логіки у науковому пізнанні, характерні особливості інформації у дослідницькій роботі, методику наукових досліджень в харчовій галузі, основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів.

Добавлено: 2019-02-19 16:03:59
Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика)

Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика)

Мальська, М. С.

Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) [Текст][Текст] : підручник / Марта Пилипівна Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.- Київ : ЦУЛ, 2018. - 304 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 239-244. - ISBN 978-617-673-162-7.

У підручнику розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства, організації процесів обслуговування, а також особливості обслуговування туристів.

Подано контрольні запитання та завдання для самоконтролю, додатковий і довідковий матеріал з метою кращого опанування студентами знань, навиків та методів покликаних якнайповніше з'ясувати сутність ресторанного господарства у світі і в Україні.

Добавлено: 2019-02-19 15:59:18
Гігієна та особливості транспортування продукції тваринництва

Гігієна та особливості транспортування продукції тваринництва

Поліщук, В. М.

Гігієна та особливості транспортування продукції тваринництва [Текст] [Текст] : навч. посіб. / ВікторМиколайович Поліщук, Т. О. Білько ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ЦУЛ,2018. - 628 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 595-627. - ISBN 978-611-01-1100-3.

Наведена коротка характеристика різних видів продукції тваринництва, описані способи її пакування, а також умови і терміни зберігання. Описані правила перевезення продукції тваринництва автомобільним транспортом. Описані технічні засоби перевезення швидкопсувної продукції тваринництва, процес та технічні засоби санітарно-гігієнічної обробки транспортних засобів для перевезення продукції тваринництва.

Добавлено: 2019-02-19 15:55:53
Основи фізіології та гігієни харчування

Основи фізіології та гігієни харчування

Зубар, Н. М.

Основи фізіології та гігієни харчування [Текст] [Текст] : підручник / Надія Миколаївна Зубар. - Київ :ЦУЛ, 2017. - 336 с. - МОН. - ISBN 978-611-01-0994-9.

У підручнику розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її компо нентів на функціонування основних фізіологічних систем організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної продукції та складання раціонів харчування.

Добавлено: 2019-02-19 15:53:22
Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру

Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру

Сиротюк, С. В.

Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру [Текст] [Текст] : навч. посіб. / Сергій Валерійович Сиротюк,В. М. Боярчук, В. П. Гальчак. - Львів : "Магнолія 2006", 2018. - 182 с. - ISBN 978-617-574-114-6.

У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії.   Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної   енергії вітру на електричну. Подано матеріал щодо розрахунку параметрів вітроелектричних установок,   описано пристрої та схеми практичного використання вітрової енергії.

Добавлено: 2019-02-19 15:50:00
Конфліктологія

Конфліктологія

Гребеньков, Г. В.

Конфліктологія [Текст] [Текст] : навч. посіб. / Ліана Іванівна Гребеньков, І. І. Ковальова, Ю. М. та ін.Красноносов ; за ред. Г. В. Гребенькова; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О.Дідоренка. - Львів : "Магнолія-2006", 2018. - 229 с. - (Вища освіта в Україні). - МОН. - ISBN 978-617-574-001-9.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфліктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх виникнення і тактику дій щодо розв’язання з урахуванням професійної спрямованості підготовки майбутніх правознавців.

Добавлено: 2019-02-19 15:26:24
Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників

Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників

Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників [Текст] [Текст] : навч. посіб. / Н. М.Осокіна, І. І. Мостов`як, О. П. Герасимчук та ін. - Умань : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. - 248 с. : табл., рис.- Бібліогр.: 236 с. - ISBN 978-617-7092-89-5.

Наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об’єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи, режими і способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Висвітлено контроль якості зерна і насіння. Викладено найпоширеніші види шкідників хлібних запасів основи захисту від них.

Для студентів закладів освіти II—IV рівнів акредитації зі спеціальностей підготовки «Харчові технології» та «Агрономія», а також викладачів і фахівців у галузі зберігання зерна.

 

Добавлено: 2019-02-19 14:39:35
Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки

Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки

Колодійчук, В. А.

Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки [Текст] [Текст] : монографія /Володимир Анатолійович Колодійчук ; наук. ред. Г. В. Черевко; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2015.- 574 с. - ISBN 978-966-2384-21-5.

Досліджено теоретичні положення та удосконалено понятійно-термінологічний апарат щодо сутності логістики, системного підходу до розгляду логістичних функцій та змісту поняття ефективності систем стосовно нових умов господарювання. Обґрунтовано методологічні підходи до вирішення проблеми підвищення ефективності логістичних систем з подальшою розробкою відповідних методичних засад у галузевому розрізі. Виявлено фактори, що формують синергетичний ефект логістичних систем на ринку зерна та продуктів його переробки й потенційні резерви зниження логістичних витрат. 

Добавлено: 2019-02-19 14:35:07
Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Стасевич, М. В.

Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв [Текст][Текст] : навч. посіб. / М. В. Стасевич, А. О. Милянич, І. О. та ін. Гузьова ; за ред. В. П. Новікова; Нац.ун-т "Львівська політехніка", Нац. фармацевт. ун-т. - Вінниця : Нова Кн., 2012. - 408 с. - МОН. - ISBN978-966-382-441-3.

У навчальному посібнику авторами зроблена спроба узагальнити і систематизувати великий матеріал щодо обладнання вітчизняного та закордонного виробництва, яке застосовується на фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах, зокрема матеріалів для виготовлення апаратів, технологічних особливостей та конструктивних елементів апаратури, гідродинамічних процесів, процесів подрібнення, просіювання, переміщення, змішування, дозування, таблетування, виробництва ін’єкційних лікарських засобів, а також сорбції, екстракції, перегонки, кристалізації, сушіння, випаровування. 

Добавлено: 2019-02-19 14:28:04
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства

Організація виробництва в закладах ресторанного господарства

Павлюченко, О. С.

Організація виробництва в закладах ресторанного господарства [Текст] [Текст] : навч. посіб. /Олена Станіславівна Павлюченко, А. В. Гавриш, Л. О. Шаран ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ :НУХТ, 2017. - 227 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 221-222. - ISBN 978-966-612-205-9.

Наведено основні напрями розвитку ресторанного господарства. Описано основні типи закладів ресторанного господарства з урахуванням вимог нормативної документації. Викладено особливості оперативного планування виробництва, організації постачання, ведення тарного та складського господарства. Детально охарактеризовано організацію виготовлення кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства з різною виробничою структурою. Розглянуто основи організації праці виробничого персоналу.

Добавлено: 2019-02-19 14:14:54
Товарознавство м`яса

Товарознавство м`яса

Бірта, Г. О.

Товарознавство м`яса [Текст] [Текст] : навч. посіб. / Габріелла Олександрівна Бірта, Ю. Г. Бургу ;Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Київ : ЦУЛ, 2018. - 164 с. : табл, рис. - МОН. - Бібліогр.: 162-163. -ISBN 978-611-01-0251-3.

Навчальний посібник присвячений вивченню товарознавчої характеристики м'яса сільськогосподарських тварин, птиці та пернатої дичини.
Навчальний посібник розкриває значення основних видів сільськогосподарських тварин і птиці для виробництва м'ясних продуктів, з високими споживними властивостями і забезпечення населення м'ясною продукцією високою якістю.

Добавлено: 2019-02-19 14:09:42
Основи біологічної безпеки (екологічна складова)

Основи біологічної безпеки (екологічна складова)

Бондар, О. І.

Основи біологічної безпеки (екологічна складова) [Текст] [Текст] : навч. посіб. / ОлександрІванович Бондар, Л. П. Новосельська, Т. Г. Іващенко ; під заг. наук. ред. Г. Г. Шматкова; Держ. екол.акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ : Грінь Д. С., 2016. - 372 с. - ISBN 978-966-930-089-8.

Навчальний посібник представляє собою розширений курс лекцій з дисципліни «Біологічна безпека», що входить до циклу предметів спеціального підготування магістрів спеціальності 101– екологія, галузі знань 10 – природничі науки.

Підручник буде актуальним для студентів, аспірантів, спеціалістів та науковців з екологічної безпеки, керівників виробничої сфери, а також фахівців природоохоронної діяльності.

Добавлено: 2019-02-19 14:04:31
Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів

Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів

Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів [Текст] [Текст] : навч.посіб. / Л. О. Радченко, П. П. Пивоваров, О. В. Новікова та ін. - Харків : Світ книг, 2018. - 288 с. :табл., рис. - МОН. - Бібліогр.: с. 274-275. - ISBN 978-966-2678-05-5.

В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування іноземних туристів в закладах ресторанного господарства. Наведений детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при здійсненні обслуговування іноземних туристів. Значна увага приділена особливостям обслуговування в готельно-туристичних комплексах. Визначено основні правила та вимоги при обслуговуванні туристів на транспорті, учасників симпозіумів, конференцій, виставок та ярмарок, особливості обслуговування туристів - інвалідів і спортивних заходів. Дана характеристика організації обслуговування на VIP-рівні.

 

 

Добавлено: 2019-02-19 10:42:42
Логістика

Логістика

Балабанова, Л. В.

Логістика [Текст] [Текст] : підручник / Людмила Веніамінівна Балабанова, А. М. Германчук ;Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського. - Львів : "Магнолія-2006", 2018. -368 с. - (Вища освіта в Україні). - МОН. - ISBN 978-617-574-072-9.

Добавлено: 2019-02-19 10:37:21
Технологія м’ясопродуктів із нетрадиційної м`ясної сировини [

Технологія м’ясопродуктів із нетрадиційної м`ясної сировини [

Технологія м’ясопродуктів із нетрадиційної м`ясної сировини [Текст] [Текст] : підручник / Л. В.

Пешук, М. О. Янчева, О. І. Гащук, С. Г. Кириченко ; Нац. ун-т харч. технологій, Харків. держ. ун-т

харч. та торгівлі. - Київ : ЦУЛ, 2017. - 296 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 289-292. - ISBN 978-617-673-

733-9.

Підручник «Технологія м'ясопродуктів із нетрадиційної м'яної сировини є першою спробою узагальнити матеріал про використання диких, мисливських і промислових тварин в технологіях м’ясних продуктів.

 

Добавлено: 2019-02-19 10:31:56
Організація, технічне оснащення малих підприємств з виготовлення хлібобулочних і борошняних  кондитерських виробів

Організація, технічне оснащення малих підприємств з виготовлення хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів

Новікова, О. В.

Організація, технічне оснащення малих підприємств з виготовлення хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів [Текст] [Текст] : підручник / Олена Володимирівна Новікова, В. О. Алексенко. - Харків : Світ Кн., 2018. - 196 с. - (Бібліотечка кондитера). - ISBN 978-966-2678-56-7.

В підручнику викладена організація, технічне оснащення робіт з виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів на малих підприємствах. Розглянуто види й призначення технологічного обладнання, питання гігієни та безпеки підприємств з виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів.

Добавлено: 2019-02-19 10:28:19
Методи сучасної теорії управління

Методи сучасної теорії управління

Методи сучасної теорії управління [Текст] [Текст] : підручник / Анатолий Петрович Ладанюк, Н.

М. Луцька, В. Д. Кишенько та ін. ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Ліра-К, 2019. - 368 с. - ISBN 978-

617-7605-36-1.

У посібнику викладено окремі розділи сучасної теорії управління та їх застосування для автоматизації складних об’єктів. З єдиних методичних позицій розглядаються застосування методу координат стану, аналізу та синтезу систем при випадкових діяннях, багатовимірні та робастні регулятори, основи синергетики, управління хаосом, багатокритеріальні задачі. Рекомендовано для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути корисним аспірантам та інженерно-технічним працівникам.

Добавлено: 2019-02-19 09:27:15
Психологія

Психологія

Варій, М. Й.

Психологія [Текст] [Текст] : навч. посіб. / Мирон Йосипович Варій ; Львів. держ. ун-т внутр. справ.- 2-ге вид. - Київ : ЦУЛ, 2017. - 288 с. - МОН. - ISBN 978-966-364-818-7.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів.

У навчальному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології, а також соціально-психологічні основи функціонування людських спільнот, зокрема: злочинних, а також психологічні основи національної безпеки.

 

Добавлено: 2019-02-19 09:18:22
Технология продуктов общественного питания

Технология продуктов общественного питания

Брасько, Ю. М.

Технология продуктов общественного питания [Текст] [Текст] : учеб.-практ. пособие / Ю. М.Брасько. - Киев : ЦУЛ, 2017. - 256 с. - ISBN 978-611-01-0899-7.

В учебно-практическом пособии приведены методические рекомендации к решению задач и ситуаций разных типов по основным разделам технологии продукции общественного питания, а также примеры их решения.

 

 

Добавлено: 2019-02-18 15:35:02
Основи логістики

Основи логістики

Основи логістики : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Є. М. Тарнавський, С. М. Тригуб, В. Ф. Ходаковський. - Вид. стер. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 260 с. - МОН. - ISBN 978-966-289-065-5. 

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів, логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків у виробництві, виробничого процесу в часі, а також логістичного управління.

Посібник рорахований на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також працівників підприємств дистрибуції та доставки.

Добавлено: 2019-02-04 14:17:20
Стратегічне управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств

Стратегічне управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств

Кустріч, Лілія Олександрівна

Стратегічне управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / Л. О. Кустріч. – Умань : Сочінський М. М., 2018. – 416 с. – ISBN 978-966-304-256-5.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади та розроблено практичні пропозиції щодо формування системи стратегічного управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств. Висвітлено наукові підходи до макроекономічних і організаційних передумов активізації використання стратегічного управління в аграрних підприємствах. Розкрито формування комплексного механізму стратегічного управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств.

Досліджено закономірності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Розкрито проблеми побудови моделей для прогнозування використання виробничого потенціалу аграрного підприємства. Обгрунтовано для керівного складу аграрних підприємств вибір методів побудови моделей для моделювання ефективності використання ресурсного потенціалу. Розроблено прогнозування ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств.
Розрахована на керівників, спеціалістів, науковців, аспірантів, магістрантів та студентів.

Добавлено: 2018-10-29 15:50:23
Інноваційні технології в системі управління підприємствами в умовах динамічного середовища

Інноваційні технології в системі управління підприємствами в умовах динамічного середовища

Мартинюк, Олена Анатоліївна

Інноваційні технології в системі управління підприємствами в умовах динамічного середовища : [монографія] / О. А. Мартинюк. – Миколаїв : Швець В. М., 2017. – 448 с. – ISBN 978-617-7421-71-2.

В монографії досліджується широке коло питань, визначення концептуальних основ та теоретично-прикладних аспектів формування інноваційних технологій управління підприємствами на основі теорії інноваційної динаміки. Запропоновано методологічний базис обрання та впровадження інноваційних технологій управління підприємством на основі визначення рівня управлінсько-технологічного зрілості підприємства. Проаналізовані сучасні тенденції функціонування підприємств в динамічному бізнес-середовищі. Систематизовано підходи до формування та застосування комплексу інноваційних технологій управління для забезпечення динамічного розвитку підприємства.

Монографія складається з передмови, семи розділів, післямови та списку використаних джерел. Матеріали монографії стануть у нагоді студентам вищих навчальних закладів, науковцям, викладачам, аспірантам, фахівцям та власникам різних сфер бізнесу, пересічним громадянам які цікавляться питаннями управління підприємствами на основі використання сучасних інноваційних технологій.

Добавлено: 2018-10-29 14:25:25
Звіт про діяльність Національної академіі аграрних наук України за 2017 рік

Звіт про діяльність Національної академіі аграрних наук України за 2017 рік

Звіт про діяльність Національної академіі аграрних наук України за 2017 рік / упоряд. : А. С. Заришняк, О. Є. Гузеватий, В. В. Кузьмінський; Нац. акад. аграр. наук України. - Київ : Аграр. наука, 2018. - 592 с.

Добавлено: 2018-10-24 14:50:59
Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво

Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво

Гадзало, Я. М.

Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво / Я. М. Гадзало, А. В. Балян, В. А. та ін. Вергунов ; за ред. Я. М. Гадзала. - Київ : Аграр. наука, 2018. - 228 с. - ISBN 978-966-540-524-5.

Каталог містить короткий опис кращих інноваційних розробок науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України з питань землеробства, меліорації, механізації, рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, економіки сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

Наукове видання призначено для представників аграрного бізнесу - керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання, фермерів, власників особистих селянських господарств, а також для працівників органів державного управління аграрним сектором , наукових, науково-педагогічних працівників, студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти, сільськогосподарських дорадників та інших осіб, зацікавлених у підвищенні ефективності аграрного виробництва завдяки впровадженню інновацій.

Добавлено: 2018-10-24 14:39:20
Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України

Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України

Павлов, Костянтин Володимирович

Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України [Текст] : монографія / К. В. Павлов. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2018. – 482 с. – ISBN 978-966-361-842-5.

В монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти щодо регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості. Досліджено особливості становлення та функціонування регіональних ринків житла, а також оцінено рівень їх конкурентної спроможності. З’ясовано ступінь монополізації первинного житлового ринку в регіонах країни.

Видання рекомендоване науковцям, аспірантам, здобувачам та студентам. Монографія буде цікава та корисна підприємцям, менеджерам, маркетологам та фахівцям з регіонального розвитку житлового ринку.

Добавлено: 2018-10-24 11:54:33
Механізми активізації інвестиційно-інноваційних процесів регіональної економічної системи

Механізми активізації інвестиційно-інноваційних процесів регіональної економічної системи

Зубков, Руслан Сергійович

Механізми активізації інвестиційно-інноваційних процесів регіональної економічної системи: теорія і практика : монографія / Р. С. Зубков. – Миколаїв : Швець В. М., 2017. – 332 с. – ISBN 978-617-7421-81.

Монографія присвячена дослідженню проблем активізації інвестиційно-інноваційних процесів регіональної економічної системи, особливостей формування іманентної структури регіонально-просторової інвестиційно-інноваційної активності. На основі аналізу досліджень вітчизняних і закордонних учених, вивченню теорії та мотодології сутності процесу стимулювання інвестиційно-інноваційної активності регіону. виявленню основних етапів становлення та розвитку новітньої інвестиційно-інноваційної теорії, факторного аналізу впливу на активність регіональних інвестиційно-інноваційних процесів, визначено стратегічні пріоритети подолання проблем розвитку регіональних інвестиційно-інноваційних процесів, запропонований інструментарій управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств Причорноморського регіону в контексті євроінтеграційних процесів. Досліджено зарубіжну практику інвестиційно-інноваційного стимулювання регіональної активності, стан та новітні тенденції розвитку інноваційної діяльності регіону.

Добавлено: 2018-10-23 18:26:41
Політична економія

Політична економія

 Ларіна, Я. С.
   Політична економія : навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 504 с. 

На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються основні питання політичної економії, об’єднані у 18 главах. За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів вищих навчальних закладів.

Видання адресоване студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачам шкіл бізнесу, підприємцям, працівникам фірм і корпорацій, усім, кого цікавить політична економія.

Добавлено: 2018-10-18 17:13:42
Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства

Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства

Жунь, Г. Г. Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства: учеб. пособие / Георгий Григорьевич Жунь; МОН Украины, Нац. техн. ун-т "Харьковский политехн. ин-т". - Харьков : Водный спектр Джи-Эм-Пи, 2018. - 396 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 372-395. - ISBN 978-617-7445-43-1.

Рассмотрены вопросы, связаные с теоретическими и экспериментальными исследованиями особенностей многомерных процессов тепло- и массопереноса в криогенной теплоизоляции. Разработаны на их основе конструкции и технологи для изготовления криоустройств с самой низкотеплопроводной теплозащитой.

 

Добавлено: 2018-09-18 11:53:58
Моделирование процессов теплообмена при кипении жидкостей

Моделирование процессов теплообмена при кипении жидкостей

Овсянник, А. В. Моделирование процессов теплообмена при кипении жидкостей: монография / Анатолий Васильевич Овсянник. - Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012. - 284 с. : ил., табл. - ISBN 978-985-535-113-0.

В монографии обобщены и систематизированы результаты экспериментальных и теоретических исследований по интенсификации процессов теплообмена при кипении на гладких и развитых поверхностях, приведены результаты экспериментальных исследований теплообмена при кипении озонобезопасного фреона R134a на гладких изотермических и оребренных неизотермических поверхностях для условий испарителей теплонаносных и холодильных установок. Рассмотрена предложенная теплофизическая модель теплообмена при кипении на изотермической оребренной поверхности, при решении которой получены соотношения, позволяющие определять интенсивность теплоотдачи прямым путем без привлечения экспериментальных данных.

Добавлено: 2018-09-18 11:50:10
Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації

Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації

Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації: наук. монографія / В.І. Варцаба, Я.С. Витвицький, О.М. Витвицька та ін.; за заг. ред. В.П. Петренка, С.А. Побігуна; МОН України, Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 468 с. - ISBN 978-966-694-235-0.

 У монографії розглядаються проблеми ефективного використання технологій, механізмів та інструментів стратегічного управління діяльністю підприємств вітчизняної нафтогазової галузі, а також приводяться результати теоретичних і методологічних досліджень, розробки і апробації практичних рекомендацій для управлінського корпусу, фахівців, викладачів галузево орієнтованих університетів, студентів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів.


Добавлено: 2018-09-18 11:47:56
Основи туризмознавства

Основи туризмознавства

Устименко, Л. М. Основи туризмознавства: навч. посіб. / Л. М. Устименко. - 4-тє вид., розшир. - Київ :Альтерпрес, 2015. - 400 с. : іл., табл. - (Бібліотека професійного менеджера).

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, його суспільних фукцій та особливостей організації сучасної туристичної діяльності. Розглядається структура туристичної індустрії та її взаємодія з екологією, культурою, релігією. Подається класифікація видів туризму та їх характеристика. Особливу увагу приділено спеціалізованим видам туризму та перспективним напрямкам їх розвитку в світі та в Україні. Розглянуто специфіку міжнародного туризму, туристичні формальності, основні міжнародні туристичні організації та їх спеціалізацію. Подана характеристика спеціальної туристичної літератури та її практичного застосування. Посібник містить короткий словник туристичної термінології.

Добавлено: 2018-09-18 11:46:17
Енергоефективні теплотехнології переробки функціональної сировини

Енергоефективні теплотехнології переробки функціональної сировини

Петрова, Ж. О.

Енергоефективні теплотехнології переробки функціональної сировини : монографія / Жанна Олександрівна Петрова, Ю. Ф. Снєжкін ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - Київ : Наук. думка, 2018. - 192 с. - (Проект \"Наукова книга\").

У монографії розглянуто комплексне вирішений проблеми наукового обгрунтування та розробки енергоефективних теплотехнологій отримання функціональних харчових порошків. Поставлена задача вирішується через створення рослинних композицій, розроблення енергоефективного виробництва продуктів швидкого приготування для гарячого харчування населення.

Для співробітників підприємств харчової промисловості, а також студентів вищих навчальних закладів, магістрів та аспірантів інженерно-технічних спеціальностей.

Добавлено: 2018-08-27 12:59:23
Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах

Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах

Туз, Валерій Омелянович

 Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах [Текст] : монографія / В. О. Туз, Н. Л. Лебедь ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 220 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 186-215. – ISBN 978-617-7555-33-8.

Представлено результати досліджень процесів гідродинаміки і тепломасообміну в газорідинних системах. Розробка сучасних контактних тепло- і масообмінних апаратів потребує застосування науково обґрунтованих методик розрахунку їх теплогідравлічних характеристик, які забезпечуються ретельним і коректним вивченням гідродинаміки плівкової течії по стінкам вертикальних каналів з капілярно-пористим покриттям, динаміки взаємодії газового потоку і гравітаційної плівки, особливостей тепло- і масообміну при випарному охолодженні плівки і охолодженні газу ізотермічною плівкою. Технологічна ефективність роботи таких апаратів та їх енергетичні характеристики істотно залежать від оптимальних конструктивних рішень та режимів експлуатації.

Монографія рекомендується спеціалістам, які займаються проблемами гідродинаміки і тепломасообміну в газорідинних системах, а також студентам профільних спеціальностей.


Добавлено: 2018-08-10 11:04:38
Методи контролю харчових продуктів

Методи контролю харчових продуктів

Методи контролю харчових продуктів [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Королюк, С. І. Усатюк, Т. А. Костінова, І. М. Філіпченко ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2017. – 146 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-966-612-192-2.

Викладено перевірені й удосконалені методи контролю вітчизняних і закордонних авторів, а також стандартизовані методики, затверджені в установленому порядку. Детально описано методи контролю, що дає можливість проводити- аналіз без використання інших літературних джерел.

Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації. Може бути використано спеціалістами харчових виробництв, науковими співробітниками і викладачами.

Добавлено: 2018-08-09 15:27:30
Наноматеріали та нанотехнології. Їх використання у харчовому виробництві

Наноматеріали та нанотехнології. Їх використання у харчовому виробництві

Косенко, Валерій Анатолійович

Наноматеріали та нанотехнології. Їх використання у харчовому виробництві [Текст] : навч. посіб. / В. А. Косенко, С. В. Кадомський, В. В. Малышев ; Ун-т "Україна" Інж.-технол. ін-т. – Київ : Ун-т "Україна", 2017. – 327 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 314-320. – ISBN 978-966-388-553-7.

У навчальному посібнику наведено класифікацію нанорозмірних структур і проаналізовано їх властивості. Узагальнено відомості про проявлення розмірних ефектів у фізикохімічних, механічних та інших властивостях наноструктурних матеріалів. Розглянуто основні методи отримання порошків, компактних нанокристалічпих, нанопористих і аморфних матеріалів, а також наноструктурних покриттів. Описано основні методи досліджень наноструктурних матеріалів. Викладено сучасні уявлення про формування наноструктурних, нанокомпозитних матеріалів та покриттів, отриманих різними методами. Показано можливості застосування наноструктурних матеріалів і покриттів у харчовому виробництві.

Призначено для студентів, аспірантів, науковців та інженерів, які вчаться та працюють у харчовій промисловості.

Добавлено: 2018-08-09 15:23:01
Наноматеріалознавство

Наноматеріалознавство

Афтанділянц, Є.Г.

Наноматеріалознавство : підручник / Євген Григорович Афтанділянц, О.В. Зазимко. К.Г. Лопатько. - 1-е вид. -Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 550 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 529-549. - ISBN 978-966-289-067-9

Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України III-ІV рівнів акредитації.

Наведені закономірності формування нанооб’єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладення, золь-гель-технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження) та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний (вибуховий) синтез, ерозійно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів.

Розглянуто будову та дефекти металів і сплавів у нанорозмірному стані, діаграми стану подвійних наносистем, процеси формування структури металевих нанооб’єктів та їх сполук.

Наведено класифікацію та механічні властивості нанооб’єктів та наноматеріалів. Надано ефективність застосування нанооб’єктів та наноматеріалів у агропромисловому комплексі, машинобудуванні, енергетиці, металургії, будівництві та медицині.

Показані екологічні аспекти застосування нанооб’єктів та наноматеріалів.

Добавлено: 2018-07-03 16:17:04
Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 1

Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 1

Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки : підручник. Ч. 1 : Гігієна і експертиза рибопромислової продукції / І.В. Яценка, Н.М. Букалова, Н.В. Богатко, Т.І. Фотіна та ін. ; за ред. І.В. Яценка, Н.М. Богатко, Н.В. Букалової [та ін.]. - Харків : Діса плюс, 2017. - 680 с : табл., рис. - МОН. Бібліогр.: с. 656-673. - ISBN 978-617-7384-64-8. 

У частині 1 підручника висвітлені новітні питання гігієни і експертизи рибопромислових продуктів. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, приймання, зберігання й реалізації рибопромислової продукції.

Описано харчову цінність, морфологічний і хімічний склад товарної риби. Висвітлено ветеринарно-санітарну оцінку риби за хвороб різної етіології, гігієну риби отруйної та за отруєння, а також у разі забруднення їх радіонуклідами.

Викладено біологічні основи консервування харчових тваринних гідробіонтів. Сформульовано сучасні гігієнічні вимоги до охолодженої, підмороженої, замороженої, соленої, копченої, в`яленої та сушеної риби; баличних рибних виробів. Подано сучасні методи контролювання безпечності та якості харчових тваринних гідробіонтів.

Для підготовки фахівців і студентів ОС «Магістр» у вищих навчальних аграрних закладах III-IV рівнів акредитації за спеціальностями «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та «Ветеринарна медицина», а також для слухачів післядипломної освіти, практикуючих лікарів ветерирарної медицини, які здійснюють державний ветеринарно-санітарнии контроль і нагляд за харчовими продуктами.

Добавлено: 2018-07-03 16:04:28
Гігієна продуктів тваринного походження

Гігієна продуктів тваринного походження

Якубчак, О.М.

Гігієна продуктів тваринного походження: [навч. посіб.] / Ольга Миколаївна Якубчак, Т.В. Таран. - Київ : ПрофКнига, 2017. - 596 с. - Бібліогр.: с. 481-497. - ISBN 978-966-97641-1-9. 

У навчальному посібнику охарактеризовано нормативно-правову базу, що забезпечує виробництво продукції тваринного походження в ЄС, згідно вимог Codex Alimentarius та в Україні. Особливу увагу приділено науковим підходам до безпечності та якості м’яса, охарактеризовано хімічний склад і його технологічні властивості, як сировини для ковбасного виробництва, розглянуто правила гігієни під час зберігання, консервування м’яса, субпродуктів, харчового жиру, крові, кишкової, ендокринно-ферментної, шкіряно-хутрової та іншої технічної сировини.

У навчальному посібнику викладені гігієнічні вимоги до виробництва ковбасних виробів, консервів та інших м’ясних продуктів: підбору безпечної та якісної сировини, збереження її якісних показників, використання оптимальних режимів під час технологічних процесів виробництва різних видів м’ясних продуктів.

Для підготовки студентів ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини, аспірантів зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та слухачів ННI післядипломної освіти.

Добавлено: 2018-07-03 15:48:03
Очистка воды коагулированием

Очистка воды коагулированием

Запольский, А.К. Очистка воды коагулированием : [монография] / А.К. Запольский. – Каменец-Подольский: ЧП «Медоборы», 2011. – 296 с. : ил.

Рассмотрены физико-химические основы и технология концентрирования и обезвоживания суспензий, а также очистки воды коагулянтами. Дана характеристика загрязнений природных и сточных вод, изложены теория и практика очистки воды. Описаны новая физико-химическая теория коагуляционной очистки воды, предложенная автором, а также способы производства и технология применения коагулянтов и флокулянтов, аппаратурное оформление процессов. Приведены сведения по регенерации коагулянтов, утилизации и переработке илов, полученных в процессах водоочистки. Уделено внимание экономической эффективности различных методов очистки воды с применением коагулянтов и флокулянтов.

Для инженерно-технических и научных работников химической, гидрометаллургической, горнорудной и других отраслей промышленности, а также коммунального хозяйства, специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, занимающихся химической переработкой минерального сырья и производства пищевых продуктов, очисткой воды и охраной окружающей среды.

Добавлено: 2018-06-14 16:10:40
Розвиток економіки України: трансформації та інновації

Розвиток економіки України: трансформації та інновації

Розвиток економіки України: трансформації та інновації [Текст] : колект. монографія: в 2 т. Т. 2 / за заг. ред. О.Л. Гальцової; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 328 с.

Монографія присвячена дослідженню методологічних і прикладних питань глобальних трансформаційних процесів та їх впливу на національний і регіональний рівень. Розглянуто концептуальні основи сталого розвитку національної економіка в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції. Розкрито сучасний механізм регулювання трансформацій господарського комплексу України.

Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, та студентів, а також усіх тих, хто цікавиться теоретичними розробками в царині економіки і управління та реальними економічними процесами, що розвиваються в Україні та світі.

Добавлено: 2018-05-25 12:40:56
Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі

Бейдик, О. О.

Адаптивний туризм: передумови таперспективи розвитку, лідери Духу і Волі[Текст]: навч. посіб. / О. О. Бейдик, О. І.Топалова. - Херсон : Олді-плюс, 2017. - 402с. УДК 379.85(477)(075)+338.48(477)(075)

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідженняадаптивного туризму, його становлення,розвиток та поняттєво-термінологічнийапарат. Адаптивний туризм розглядаєтьсяяк складова національного туризму, йогосамостійний вид, що виступає чинникомреабілітації відносно здорових людейпохилого віку та осіб з інвалідністю.Запропоновано нові схеми класифікаціїадаптивного туризму та виділені три основні групи туристів з особливимипотребами. На основі SWOT-аналізурозроблені стратегічні пріоритети розвиткуадаптивного туризму в Україні: створеннядоступних туристсько-екскурсійнихмаршрутів, туристсько-реабілітаційнихцентрів у просторовому каркасіперспективної координаційної системи.

Для волонтерів, соціальних робітників,організаторів туризму, викладачів,студентів.

Добавлено: 2018-05-25 12:29:03
Наукове та технологічне забезпечення вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу

Наукове та технологічне забезпечення вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу

Наукове та технологічне забезпечення вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу: монографія / В.П. Гришаненко, Ю.О. Зарубін, В.М. Дорошенко та ін. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : ДП "Науканафтогаз", 2015. - 488 с. УДК 622.276+553.98

У монографії сформовано наукові основи вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу, що базуються на результатах наукових досліджень українських та польських учених із урахуванням досвіду впровадження сучасних науково-методичних підходів, програмних комплексів, техніко-технологічних та інших заходів, спрямованих на економічно виправдане та максимально можливе збільшення обсягів видобутку вуглеводів із родовищ, що знаходяться у розробці.

Для широкого кола інженерно-технічних і наукових працівників нафтової і газової промисловості та студентів вузів нафтогазового профілю.

Добавлено: 2018-05-23 12:17:45
Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю

Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю

Кірілеско О.Л., Стояновський В.С.

 Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю : навч. посіб. – Вінниця; Кам`янець-Подільський : Медобори, 2016. – 480 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 469-477. МОН. – 978-617-681-126-8.

У навчальному посібнику на базі основних понять метрології, стандартизації, сертифікації розглянуті питання сертифікації продукції, організації та фінансування робіт із стандартизації, стимулювання застосування державних стандартів, міжнародні відносини у сфері стандартизації та сертифікації, впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних норм та міжнародних і європейських стандартів. Викладаються основи про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів.

Посібник розрахований на керівників, інженерно-технічних працівників та спеціалістів підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, студентів економічних, інженерних, та екологічних спеціальностей вузів, які мають професійний інтерес до питань забезпечення конкурентоспроможності продукції та її якості, порядку проведення та організації сертифікації продукції в Україні.

Добавлено: 2018-05-03 13:38:07
Стандартизція

Стандартизція

Гуменюк Г.Д.

 Стандартизація: навч. посіб. / Нац. ун-т харч. технологій. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 330 с. – 978-966-289-130-0.

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих і нормативно-правових документів щодо стандартизації, історії розвитку та формування національної стандартизації, мета, завдання, принципи державної політики, пріоритетні напрямки стандартизації на сучасному етапі. Приведений аналіз законодавчих і нормативно-правових актів, якими регулюється та забезпечується безпечність харчової та сільськогосподарської продукції та здійснюється державний контроль за дотриманням вимог законодавства, норм, правил і стандартів. Висвітлені принципи ринкового нагляду в ЄС і Україні, особливості стандартизації в деяких зарубіжних країнах.

Навчальний посібник рекомендований студентам внз, котрі навчаються за спеціальністю «Якість, стандартизація і сертифікація», «Харчова технологія», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та інших, які вивчають стандартизацію.

Добавлено: 2018-05-03 13:36:09
Англійська мова для спеціалістів хлібопекарської галузі

Англійська мова для спеціалістів хлібопекарської галузі

Чередніченко Г. А., Шапран Л. Ю.

 Англійська мова для спеціалістів хлібопекарської галузі [Текст] = English for breadmaking : навч. посіб. / Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2016. – 107 с. – 978-966-612-187-8.

Спрямований на опанування ділової англійської мови студентами, які навчаються за фахом "Харчові технолоії". Складається з п`яти розділів, які містять автентичні тексти і передтекстові й післятекстові вправи для розширення термінологічного словникового запасу, навичок різних видів читання, перекладу та говоріння в межах тематики хлібопекарської галузі.

Для студентів, аспірантів і викладачів. Може бути корисний для фахівців хлібопекарської галузі, які прагнуть удосконалювати іноземну мову професійного спрямування.

Добавлено: 2018-03-22 01:20:11
Селекція та розведення бджіл

Селекція та розведення бджіл

Богдан М.К., Кірович Н.О., Ясько В.М., Петренко С.О., Котляр Є.О.

 Селекція та розведення бджіл : [посібник]. – Одеса, 2017. – 228 с. – 978-617-7424-82-5.

На основі сучасних досягнень науки і передового досвіду в посібнику висвітлено сучасні методи селекції бджолиних сімей, які базуються на дослідженнях генетики, біотехнології та інформаційних систем. Розглянуто особливості різних прийомів добору і підбору під час чистопородного розведення, схрещування. Наведено основні нормативні документи з організації племінної роботи в Україні та особливості великомасштабної селекції сільськогосподарських тварин.

Посібник призначено для студентів, аспірантів і викладачів факультетів технології виробництва і переробки продукції тваринництва, агробіотехнологічного факультету за таких спеціальностей 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", 201 "Агрономія", 203 "Садівництво та виноградарство", вчених науково-дослідних інститутів, спеціалістів суб`єктів племінної справи.

Добавлено: 2018-03-22 01:09:23
Аналітична хімія та аналіз харчової продукції

Аналітична хімія та аналіз харчової продукції

Аналітична хімія та аналіз харчової продукції [Текст] : навч. посіб. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Кондор, 2018. – 336 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 334. – 978-617-7582-32-7.

У Навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу і найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу.

Видання спрямоване на оволодіння основами аналітичної хімії студентами харчових спеціальностей, з цією метою в посібнику розглянуто методи хімічного та фізико-хімічного аналізу продуктів харчування. Посібник містить приклади розв`язування задач, контрольні вправи, задачі та тести.

Навчальне видання призначене для студентів вищих навчальних закладів та коледжів, що готують фахівців спеціальності "Харчові технології". Може бути корисне для студентів спеціальності "Біотехнологія та біоінженерія". "Технологія виробництва і переробки продуктів тваринницта", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Добавлено: 2018-03-22 00:59:22
 
50 лекцій з фізики для закладів вищої технічної освіти

50 лекцій з фізики для закладів вищої технічної освіти

Роганков В. Б.

50 лекцій з фізики для закладів вищої технічної освіти: підручник /В. Б. Роганков; МОН України, Одеська національна академія харчових технологій. – Київ:Освіта України, 2019. – 412 с. – ОНАХТ. – ISBN 978-617-7366-63-7.

У книзі автор підкреслює взаємозв’язок найрізноманітніших розділів фізики і хімії та виявляє загальну структуру їх описування, яка може бути відображена рівнями класичної механіки. Саме через це у даному курсі лекцій докладно розглянуто різноманітні аналогії між фізичними величинами та законами, які пов’язують їх. Крім того, у курсі поданий поглиблений виклад розділів, що стосуються вивчення конденсованого стану. Зокрема, висвітлено основи сучасного методу вивчення систем великої кількості взаємодіючих частинок (методу молекулярної динаміки). Курс дає змогу побачити, як основні результати класичної або квантової механіки, електрики й магнетизму дозволяють вивчити досить складні об’єкти, важливі для науки й практики.

Для закладів вищої технічної освіти.

Добавлено: 2019-03-19 12:52:11
Компресори об'ємного стиснення

Компресори об'ємного стиснення

Мілованов, В. І. Компресори об'ємного стиснення : підручник / В. І. Мілованов, Н. І. Водяницька, В. Д. Мельников. - Одеса : Зовнішрекламсервіс, 2015. - 332 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 324-325. - ISBN 966-8212-10-6.

У підручнику, створеному викладачами Навчально-учбового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. проф. В. С. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій, описані теорія, розрахунок і монтаж поршневих, ротаційних та спеціальних типів компресорів об’ємного стиснення, що використовуються в різних галузях народного господарства, для студентів машинобудівних, енергетичних та технологічних вищих учбових закладів.

Матеріали підручника можуть бути корисними для інженерно-технічних працівників, викладачів, студентів та аспірантів.

Добавлено: 2019-03-19 12:50:17
State of the art in bread production

State of the art in bread production

Fedosova, K.

State of the art in bread production = Современное состояние дел в производстве хлеба : [monograph] / K. Fedosova, L. Kaprelyants, S. Fedosov ; Odessa National Academy of Food Technologies. - Odessa : ТЭС, 2012. - 104 p.

This review on the State of art in bread production has been written in the framework of the BaSeFood FP7 project. General information on bread is given with a special emphasis at rye bread, as containing most useful nutrients and bioactive compounds. Other kinds of bread are also reviewed. Bread market and its peculiarities across different countries are analysed and the technology of bread production is shortly described. The review is useful for bread manufacturers, as well as for scientists and students in the field of bread properties and production.

 

Добавлено: 2019-03-04 09:42:11
Cryogenic technologies of rare gases extraction: monograph

Cryogenic technologies of rare gases extraction: monograph

Bondarenko V. L.  

Cryogenic technologies of rare gases extraction: monograph / V. L. Bondarenko, Yu. M. Simonenko ; Odessa National Academy of Food Technologies, V.S. Martynovskyi Educational & Scientific Institute of Cold, Cryotechnologies and Environmental Energy. – Odessa : Astroprint, 2014. – 312 p. – ONAFT. – ISBN 978-966-190-834-4.

The monograph examines the physical basis of extraction of inert gases from air. It alsodescribes methods of preparation of multicomponent mixtures. Separate chapters are dedicatedto the processes of phase separation, adsorption and membrane separation.In contains technological flow charts of the main stages of helium, neon, krypton and xenonproduction. Examples of calculations for extraction, enrichment and purification of inert gasesare given. There are reference data, schemes of laboratory stands and additional information inthe supplements to the monograph.

Добавлено: 2019-03-01 11:43:23
Bases of heat and mass transfer: textbook for students

Bases of heat and mass transfer: textbook for students

Boshkova I. L.

Bases of heat and mass transfer: textbook for students / I. L. Boshkova, N. V. Volgusheva ; Odessa National Academy of Food Technologies, V.S. Martynovskyi Educational & Scientific Institute of Cold, Cryotechnologies and Environmental Energy. – Odessa : Bondarenko M., 2018. – 184 p. – ONAFT. – ISBN 978-617-7613-49-6.

In the textbook are presented the fundamental principles of heat transfer by conduction,convection and radiation; mass transfer by diffusion and convection/ Application to engineeringsituations. The textbook presents an exhaustive coverage of the theory, dafinitions, formulae andexamples which are well supported by plenty of diagrams and problems in order to make theunderlying principles more comprehensive.

The textbook is intended for use in the educationalprocess in the preparation of bachelors in specialty “Oil and Gas Engineering and Technology”and can also be useful for masters, graduate students, researchers and specialists.

Добавлено: 2019-03-01 11:42:59
Сторiнки: [1] | 2) | 3) »»
Передплатні періодичні видання на 2019 рік
 
Назва Місце знаходження примірників
Drinks plus\ Напитки плюс Читальний зал періодичних видань
Food ua. Продукты юей + Food technologies & Equipment. Пищевые технологии и оборудование Читальний зал періодичних видань
Англійська мова та література Відділ довузівської підготовки
Баланс Кафедра обліку та аудиту
Баланс - бюджет Бухгалтерська служба
Безпека праці на виробництві Кафедра БЖД
Бібліотечка голови профспілкового комітету Профспілковий комітет
Біоенергетика / Bioenergy Галузевий відділ
Бухгалтерия: бюджет Бухгалтерська служба
Бюджетная бухгалтерия Бухгалтерська служба
Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Зміни до збірника Абонемент наукової літератури
Вища освіта України Читальний зал періодичних видань
Відомості Верховної Ради. Комплект Читальний зал періодичних видань
Вода і водоочисні технології Читальний зал періодичних видань
Водопостачання та водовідведення Кафедра біоінженерії і води
Все о бухгалтерском учете Бухгалтерська служба
Кафедра обліку та аудиту
Географія Відділ довузівської підготовки
Дебет-кредит Кафедра обліку та аудиту
Добрі напої Читальний зал періодичних видань
Довідник спеціаліста з охорони праці Відділ охорони праці
Екологія підприємства Читальний зал періодичних видань
Економіка АПК Читальний зал періодичних видань
Економіка України Читальний зал періодичних видань
Енергетика та електрифікація Читальний зал періодичних видань
Зерно Читальний зал періодичних видань
Інвестиції: практика та досвід Кафедра менеджменту і логістики
Інтегровані технології та енергозбереження Галузевий відділ
Інтелектуальна власність в Україні Відділ нормативно-технічного забезпечення та метрології
Інформаційний бюлетень з охорони праці Кафедра БЖД
Історія України Відділ довузівської підготовки
Кадровик.юа Відділ кадрів
Казна України Бухгалтерська служба
Календар знаменних і пам’ятних дат Абонемент художньої літератури
Консалт Інфо Відділ матеріально-технічного постачання та конкурсних торгів
Корми і факти Читальний зал періодичних видань
Літопис авторефератів дисертацій Інформаційно-бібліографічний відділ
Літопис журнальних статей Інформаційно-бібліографічний відділ
Літопис книг Інформаційно-бібліографічний відділ
Логистика: проблемы и решения Кафедра менеджменту і логістики
Маркетинг в Україні Кафедра маркетингу, підприємництва та торгівлі
Маркетинг и реклама Кафедра маркетингу, підприємництва та торгівлі
Масложировой комплекс Читальний зал періодичних видань
Математика в школах України Відділ довузівської підготовки
Мир продуктов Читальний зал періодичних видань
Мир упаковки Читальний зал періодичних видань
Міжнародний туризм Галузевий відділ
Мікробіологічний журнал Читальний зал періодичних видань
Молоко і ферма Читальний зал періодичних видань
Мясной бизнес Читальний зал періодичних видань
Надзвичайна ситуіація + Штаб цивільного захисту
Кафедра БЖД
Напої. Технології та інновації Читальний зал періодичних видань
Наукові праці національного університету харчових технологій Читальний зал періодичних видань
Нафтогазова галузь України Галузевий відділ
Наше птахівництво Читальний зал періодичних видань
Освіта Адміністрація
Освіта України Адміністрація
Офіційний вісник України Читальний зал періодичних видань
Охорона праці Кафедра БЖД
Відділ охорони праці
Пожежна та техногенна безпека Кафедра БЖД
Штаб цивільної оборони
Проблеми машинобудування Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту
Галузевий відділ
Промышленная теплотехника Галузевий відділ
Профспілкові вісті Профспілковий комітет
Рестораторъ Читальний зал періодичних видань
Сад, виноград і вино України Читальний зал періодичних видань
Садівництво і виноградарство. Технології і інновації Читальний зал періодичних видань
Спецвипуск газети «Освіта України» Читальний зал періодичних видань
Тваринництво сьогодні Читальний зал періодичних видань
Тваринництво України Читальний зал періодичних видань
Терминал: нефтяное обозрение Галузевий відділ
Технічні гази Галузевий відділ
Техніка і технології АПК Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту
Украинская туристическая газета / Ukrainian travel gazette Галузевий відділ
Українська мова і література в школі Відділ довузівської підготовки
Український математичний журнал Кафедра вищої математики
Український туризм Галузевий відділ
Упаковка Читальний зал періодичних видань
Урядовий кур'єр Читальний зал періодичних видань
Фізика і хімія твердих тіл Кафедра фізики і матеріалознавства
Фінансовий контроль Бухгалтерська служба
Химия и технология воды Кафедра технології питної води
Хімія Відділ довузівської підготовки
Хлебный и кондитерский бизнес Читальний зал періодичних видань
Хранение и переработка зерна Читальний зал періодичних видань
Цукрові буряки Читальний зал періодичних видань
Экология и промышленность Галузевий відділ
Энерготехнологии и ресурсосбережение Галузевий відділ
Юридична практика. Заканодавство. Право Юридичний відділ