Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Замовлення літератури
КЦВ ОНАХТ
ONAFT4Ref
Зараз на сайті: 14
Сьогодні: 68
Вчора: 209
На поточному тижні: 996
На минулому тижні: 1196
У поточному місяці: 4125
У минулому місяці: 6949
Всього: 607979

Рекомендована література для аспірантів та дипломників

 

 

infoposhyk

  Шаравара Т.О.

Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами: навч. посіб./Шаравара Т.О.-К.: Видавництво Ліра-К, 2017.-256с..

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються в аспірантурі (з різних спеціальностей), з метою одержання практичних навичок у роботі з різноманітними джерелами.

 

Зміст


osnovinaukdos

  Палеха Ю.І., Леміш Н.О.

    Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навч. посіб. – Київ : Ліра- К, 2016. – 336 с. – Библиогр.: с. 302-311. МОН. – 978-966-2609-31-8.

У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про дійсність, висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифікацію наук, розкрито основи методології науково-дослідної роботи, проаналізовано організацію наукових досліджень та їх інформаційне забезпечення, розглянуті питання підведення підсумків наукових досліджень, виокремлено організаційні аспекти наукової діяльності, вимоги до підготовки й оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.

  Для керівників та працівників наукових установ, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто займається науково-дослідною роботою.

Зміст


Doktorantvuzu

  Резник С.Д.

Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная организация [Текст] : практ. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : "Сварог", 2016. – 299 с. – Библиогр.: с. 289-294. – 978-5-16-006783-4.

Рассматриваются содержание, система и технологии подготовки в докторатуре высших учебных заведений. Особое внимание уделено отличительным особенностям диссертации на соискание ученой степени доктора науки анализу требований, предьявляемых к докторской диссертации. Освещены вопросы методологии научного творчества на уровне, соответствующем докторской диссертации, представлень рекомендации по написанню, оформленню и защите диссертации. Значительное внимание уделено вопросам личной организации и планированию деятельности докторантов.

Для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук, научных консультантов докторантов, руководителей подразделений вуза, отвечающих за подготовку научно-педагогических кадров.

 

Зміст


 

Organiznauch

  Кукушкина В.В.

 

Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : учеб. пособие. – Киев : "Сварог", 2016. – 264 с. – ( Магистратура). – Библиогр.: с. 259-260. – 978-5-16-004167-4.

НИРС включена в процесе обучения в магистратуре. Учебно-методическое пособие содержит разработки научно-исследовательских заданий с элементами НИР. Приводится обширный примерный перечень тем магистерских диссертаций. Ознакомившись с пособием, студенты уяснят аналитические, постановочные, поисковые и синтезирующие злементы научной работы. Магистры познакомятся с информационным обеспечением НИРС и методами анализа результатов, научатся правильно составлять отчеты о научной работе, писать резюме для устного выступления. Практические задания в пособии помогут закрепить навыки типологизации и классификации предметов исследований, организации материалов и написанию научной работы в магистратуре.

 Для студентов-магистров, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений.

 

Зміст


 

Magisterrobot

  Долбенко Т.О., Бондар І.С., Горбань Ю.І., Русавська В.А.

  Магістерська робота: методика підготовки [Текст] : посібник / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 140 с. – 978-617-7320-52-3.

У посібнику розкриті теоретичні, методичні, технологічні та організаторські аспекти підготовки магістерської роботи, процедура попереднього захисту роботи на кафедрі та її захисту в атестаційній комісії. Всебічно розкрита методика підготовки змісту магістерської роботи та правила її оформлення. Подано орієнтовний (зміст) теоретичного, історичного та прикладного видів магістерської роботи, заяви, завдання на підготовку роботи, відгуку, рецензії, оформлення титульного аркуша, переліку скорочень, написання вступу, визначення актуальності, мети, об'єкта, предмета, завдань, новизни та практичного значення дослідження текстів у розділах і підрозділах, висновки. Наведені зразки календарного плану виконання магістерської роботи, звіту магістра про підготовку роботи, оформлення списку використаних джерел, а також автореферату.

  Посібник призначений для магістрантів вищих навчальних закладів, ним можуть користуватися студенти при підготовці науково-дослідних робіт, курсових робіт та аспіранти при написанні дисертацій. Враховуючи те, що посібником можуть користуватися аспіранти у ньому подано зразок автореферату кандидатської дисертації.

Зміст


 

Diplomproekt

  Дейниченко Г.В., Черевко О.І., Дейнека І.Г., ін.

   Дипломне проектування [Текст] : навч. посіб. / за ред. Г.В. Дейниченка; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Інкос, 2015. – 470 с. – ( Обладнання переробних і харчових виробництв). – 978-617-598-101-6.

Наведено матеріали та методи технічних і економічних розрахунків, які необхідні для виконання дипломного проектування. Показано послідовність виконання дипломних проектів, надано правила розробки і оформлення пояснювальної записки та графічної частини. Містяться довідкові матеріали, що необхідні при виконанні дипломного проектування.

  Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», спеціалізація — обладнання підприємств харчування. Може бути корисним широкому колу фахівців, що займаються розробкою та експлуатацією обладнання підприємств харчування.

Зміст


100 voprosov

   Цеков Ю.І.

100 запитань і відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників [текст]: довідник / авт.-упоряд. Ю.І. Цеков; за ред. Р.В. Бойка. – Київ : "Толока", 2003. -80 с.

 

У книжці докладно висвітлюються найголовніші проблеми підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник підготовлено у вигляді відповідей на запитання, з котрими неодмінно стикаються як здобувачі наукових ступенів і вчених звань, так і дипломовані вчені, котрі беруть участь в атестаційному процесі як наукові керівники, опоненти на захисті дисертацій, члени спеціалізованих учених рад, автори відгуків на дисертаційні дослідження.

 

Зміст


 

berko

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації: навч. посіб. / А.Ю. Берко, Є.В. Буров, О.М. Верес [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 282 с.

 

Подано необхідний обсяг теоретичного матеріалу, рекомендації та вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних (дисертаційних) робіт і методичні вказівки до їхнього оформлення та захисту. Обсяг викладеного матеріалу є достатнім для отримання фундаментальних знань і практичних навиків в галузі дослідження, проектування, побудови і застосування комп’ютерних систем різноманітного спрямування.

 

Зміст


 

gde

Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень. Збірник нормативних документів з питань атестації наукових працівників / уклад. Ю. Цеков. – Київ : Ред. «Бюл. Вищ. атестац. Комісії України»; Вид-во «Толока», 2007. – 128 с.

 

У виданні вміщені нормативні документи, які стосуються оприлюднення наукових праць, і переліки фахових видань, затверджених ВАК України як такі, що в них можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень.

 

Зміст


 

dovidnik

Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / упоряд. Ю.І. Цеков; за ред. Р.В.Бойка. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Ред. «Бюл. Вищ. атестац. комісії України»; Вид-во «Толока», 2008. 64 с.  

 

У виданні вміщені нормативні документи та інформаційні матеріали на допомогу науковцям, які беруть участь в атестаційному процесі як офіційні опоненти на захисті дисертації, автори відгуків на дисертаційні дослідження, члени спеціалізованих учених рад, а також усім, хто цікавиться питаннями атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. 

 

Зміст


 

zai4ik

Зайчик, Ц.Р.

    Курсовое и дипломное проектирование технологического оборудования пищевых производств : учеб. пособие / Ц.Р. Зайчик, А.И. Драгилев, Б.Н. Федоренко; под ред. Ц.Р. Зайчика. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : ДеЛи принт, 2004. – 152 с. : ил.

 

В методическом руководстве освещены вопросы, связанные с курсовым и дипломным проектированием технологического оборудования пищевых производств. Приведены направленность тематики проектов, объем и состав графической части проектов и пояснительных записок к ним, подробные методические указания по составлению отдельных частей проектов и разделов пояснительных записок, в том числе проектов научно-исследовательского характера. Приведены правила оформления графического и текстового материалов, примеры оформления проектной документации.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Производство продуктов питания», «Машины и аппараты пищевых производств» и направлению "Пищевая инженерия". Рекомендации по оформлению могут быть полезны магистрам и аспирантам.

 

Зміст


 

zosimov

Зосимов А.М., Голік В.П.

    Дисертаційні помилки [Текст] : монографія. – 3-тє вид., допов. і випр. – Харків : ІНЖЕК, 2005. – 216 с. – 966-392-000-9.

 

У книзі на прикладах, які взято з дисертаційних робіт в галузі медицини, представлено розбір і систематизацію типового спектру помилок, які мають не тільки медичну специфіку, але й міжгалузеве значення, тобто загальні наукознавчі положення.

Представлені нормативні вимоги ВАКу України до структури дисертації та оформлення списку літератури і рукопису дисертації. Показані сучасні можливості статистичних методів аналізу даних.

Окремий розділ книги присвячений труднощам стилістичного характеру при написанні рукопису дисертації та розбору найбільш типових стилістичних помилок.

Книга призначена для дисертантів, керівників і консультантів дисертаційних робіт, рецензентів, опонентів та експертів ВАКу.

 

Зміст


 

koval4uk

Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М.

     Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Держ. наук. установа"Інститут інноваційних технологій і змісту освіти". – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Професіонал, 2004. – 216 с. – МОН. – 966-8556-00-3.

 

У посібнику висвітлено основні положення про науку, наукову творчість, а також описана історія виникнення університетів. Особливе місце відведено методологічним принципам визначення науки і наукових досліджень. Акцентована увага на питаннях формалювання теми, мети і завдань наукового дослідження, висновків і пропозицій. Систематизовані правила оформлення курсових, дипломних, магістерських, дисертаційних та інших науково-дослідних робіт. Наведені загальні відомості про винахідництво і раціоналізаторство у вищих закладах освіти України.

 

Зміст


 

lisyk

Лисюк Г.М., Шидакова-Каменюка О.Г., Самохвалова О.В., Нєміріч О.В., Дьяков О.Г

Основи наукових досліджень і технічної творчості [Текст] : навч. посіб. / за ред. Г.М. Лисюк; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 202 с. – 978-966-405-326-3.

 

Розкрито основи науковедення. Висвітлено класифікацію та організацію дослідницьких робіт. Розглянуто процедури системного аналізу та алгоритм системних досліджень. Викладено методи планування експерименту. Охарактеризовано роль науково-технічної інформації у наукових дослідженнях.

 

Зміст


 

pilip4uk

Пилипчук, М.І. 

     Основи наукових досліджень: підручник / М.І. Пилипчук, А.С. Григор'єв, В.В. Шостак. – Київ : Знання, 2007. – 270 с.

 

У підручнику викладено основні відомості про організацію науки в Україні, методологічні засади наукового пізнання і творчості, пошук та опрацювання наукової інформації, методи теоретичних та експериментальних досліджень із застосуванням ЕОМ, оформлення результатів наукових робіт.

 

Зміст


 

rekomendazii

Рекомендації з експертизи дисертаційних робіт у експертній раді ВАК України: економічні спеціальності / авт.-упоряд. В.С. Загорський, О.М. Тищенко. – Харків : Інжек, 2008. – 56 с. 

 

Узагальнено досвід і запропоновано рекомендації, що забезпечують єдність вимог при проведенні експертизи дисертацій з економічних спеціальностей, в експертних радах ВАК України.

 

 

Зміст


 

rostovskiy

Ростовський, В.С.

     Основи наукових досліджень і технічної творчості: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська. – Київ: ЦУЛ, 2009. 96 с.  

 

Розглядається роль науки в сучасному суспільстві, висвітлюються основи методології теоретичного й експериментального досліджень, методичні підходи з формулювання теми, мети й завдань наукового дослідження. Значна увага приділяється питанням організації роботи в процесі дослідження, накопиченню та обробці наукової і технічної інформації, організації проведення й обробки експериментів та оформленню результатів наукової роботи.

 

Зміст


 

simakova

  Сімакова О.О., Никифоров Р.П.

   Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського, Каф. технології харчування. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 134 с. – МОН. – 966-385-039-6.

 

        Розглянуто роль науки за сучасних умов, описано етапи підготовки наукових кадрів. Наведено характеристики та структуру наукових установ України. Висвітлено проблеми організації науково-дослідної роботи й етапи накопичення наукової інформації. Розглянуто особливості формулювання теми, цілей і задач дослідження, проведення експерименту й оформлення їх результатів. Подано відомості щодо підготовки рефератів, доповідей, курсових і дипломних робіт студентів.

 

Зміст


 

fillips

Филипс, Э.

     Как написать и защитить диссертацию : практ. рук. / Э. Филлипс, Д. Пью. – Челябинск : Урал LТD, 1999. – 286 с.

 

        Оригинальное освещение процессов научно-исследовательской работы, практические советы по рациональной организации научного труда, ответы на вопросы: как сделать диссертацию оригинальной, как преодолеть психологический барьер в общении с руководителем, как помочь студенту-аспиранту в становлении научной карьеры, полезные рекомендации по осуществлению научного руководства – это и многое другое вы найдете на страницах предлагаемой книги.

         Книга окажется полезной не только студентам-аспирантам и их научным руководителям, но также самому широкому кругу читателей.

 

Зміст


 

100 voprosov

  Сторубльов, О.І.

    Підготовка рукописів до видання: метод. посіб. / О.І. Сторубльов, Л.М. Бєсєдіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Логос, 2008. – 251 с. : рис. – Бібліогр. : с. 246-247.

 

Викладено основні вимоги державних стандартів, нормативних і директивних документів і положень із підготовки й оформлення авторських текстових оригіналів та ілюстрацій, правила роботи з ними у процесі підготовки рукопису, використано особистий досвід підготовки видань. Містяться відомості про структуру і рубрики видань, методику підготовки елементів рукопису. Наведено вимоги, правила оформлення і практичні рекомендації по підготовці основного тексту авторського оригіналу. Дані загальні вимоги і правила оформлення авторських оригіналів усіх видів ілюстрацій та окремих видів ілюстрацій. Узагальнено досвід підготовки до видання навчальної літератури і наукових публікацій.

 

Зміст


 

podgotovka

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : метод. поради / авт.-упоряд. Л.А. Пономаренко. – вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Ред. «Бюл. Вищ. атестац. комісії України» ; Вид-во «Толока», 2001. – 80 с. – Бібліогр.: с. 80.

 

Ці методичні поради — перша спроба комплексно розглянути весь процесс підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: від вибору теми кваліфікаційної праці до її прилюдного захисту.

 У книжці розкриваються основи методології наукової творчості, викладаються методика написання і правила оформлення рукопису дисертації та її автореферату, розглядається порядок прилюдного захисту дисертації.

 Матеріали видання узгоджені з чинними нормативними документами ВАК України щодо організації процесу атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.

 Методичні поради призначені аспірантам, здобувачам наукового ступеня, які працюють над дисертацією, та їхнім науковим керівникам, а також кожному, хто хоче підвищити культуру своєї наукової роботи.

 

Зміст